Susanne M. Winterling: The Bladder of Gaia

29.12.2016 - 31.12.2016

 

כחלק מפרוייקט תנאים למחוללות פוליטית

The Bladder of Gaia (שלפוחית השתן של גאיה) היא סדרה של פולחנים מסוגים שונים. היא מורכבת מטיפולים אישיים של פדיקור דגים המתבצעים כשהם אפופים בסאונד ובהמחשות חזותיות המוקרנות על הקירות הסובבים ומטקס מים אשר מחייה צמחים. ההמחשות החזותיות מתארות מידע הקשור לאקוויפר שכינויו "שלפוחית השתן של גאיה" וכוללות קשר דיגיטלי חי עם האמנית המצויה במדבר. באמצעות תחליף טכנולוגי, האמנית נוכחת ובד בבד נעדרת, בהקבלה לנוכחות המים ולהעדרם, אחד המוטיבים העיקריים של העבודה. בהתמקדו בניצולם של משאבים וידע חי הכרחיים, יוצר הפולחן המצמרר אך הקתרטי שמציעה The Bladder of Gaia מרחב למחשבה על מדע האקלים ומשלי נוף. היא מהרהרת באורח ביקורתי על התנהגות טריטוריאלית בעידן של תוכנות מחשב, Big Data(נתוני עתק) וביו־כוח גיאולוגי שבמוקד הקשר ביניהם מצויים מים ושטחים ציבוריים.